วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

ทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ

ทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอยู่สองทฤษฎี ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการวิจัยซึ่งมีตัวแบบทางความคิด (conceptual model) ดังนี้
  1. IT --enchance/integrate--> QM --develop--> QIT --CAQI --> Business / Government
  2. QM --enchance/integrate--> IT --develop--> QIT --CAQI --> Business / Government

IT = Information Technology , QM = Quality Methodology
QIT = Quality Information technology, CAQI = Computer-Aided Quality Improvement

ที่มา : เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ : ปรัชญา สาระ และวิทยานิพนธ์ , เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูง, ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม 2548